مشتریان کن لکس

برخی از مشتریان شرکت کن لکس :

 

 

کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس
کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس
کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس کن لکس


و بیش از 78 کارخانه فعال در کشور